องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์:www.chaophaka.go.th
 
 
 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา สมัยที่1 ครั้งที่ 1/2565


7 มกราคม 2565 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา สมัยที่1 ครั้งที่ 1/2565

โดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ทำการแถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาเพื่อทราบ

        เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

        -พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาฯ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและพิจารณาคัดเลือกกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
        -พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาฯแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุ่นหลักประกันสุขภาพ อบต.ช่อผกา
        -พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา อบต.ช่อผกา

     เรื่องอื่นๆ
        -นายก อบต.ช่อผกา พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ช่อผกา และพนักงานส่วนตำบล อบต.ช่อผกา ได้ประกาศในที่ประชุมจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมกันด้วยจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับอย่างเต็มที่

2022-04-21
2022-01-10
2021-12-30
2021-12-05
2021-11-29
2021-11-24
2021-11-10
2021-10-23
2021-09-29
2021-09-15